Nurmikkosiementen käyttöluokitus

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS              1.2.2017 alkaen

1. Käyttöluokituksen tavoite ja perusteet

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seok­sen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Yhtenäinen ja selkeä tuotein­for­maatio kaikkien Siemenkauppiaitten yhdistyksen jäsenliikkeiden nurmikkoseos­pak­ka­uksissa helpottaa merkittävästi erityisesti puutarhaharrastajan seosvalin­taa. Käyttöluokitus edellyttää siemenseosten kehittämistä käyttötarkoituksen mu­kaisiksi.

Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen virallisten lajikekokeiden viherpeit­tä­vyyden suhdelukuun, joka parhaiten kuvaa nurmikkokasvien tärkeimpiä ominai­suuk­sia: talvenkestävyyttä, uusiutumiskykyä, tiheyttä yms. Käyttöluokkarajat ovat seuraavat:

keskimääräinen viherpeittävyys, suhdeluku

käyttöluokka "extra" väh.   nadat 96, nurmikat 97

käyttöluokka 1              nadat 85 - 95, nurmikat 85 – 96, englanninraiheinä vähintään 91

käyttöluokka 2              nadat ja nurmikat alle 85

Nurmikkoseosten käyttöluokka määräytyy peruskomponenttien puna-, etelän- ja puis­tonadan ja niittynurmikan mukaan. Lisäksi eri käyttöluokissa määritellään lajien osuus sekä muut sallitut komponentit.

Käyttöluokkien 1 ja 2 seoksiin voidaan varsinaisten nurmikko­heinälajien lisäksi käyttää esim. erilaisia apiloita ja luonnonkukkien siemeniä. Erikoisseosten käyt­töluokan määrää peruskomponenttien puna-, etelän- tai puistonadan ja niitty­nur­mikan käyttöluokka. Seoksen käyttötarkoitus ja koostumus on mainittava sel­västi.

2. Käyttöluokituksen käyttö

Käyttöluokitusta käytetään nurmikkoseospakkauksissa siinä muodossa kuin se Sie­menkauppiaitten yhdistyksessä on yhteisesti päätetty. Käyttöluokitusta suositel­laan käytettäväksi myös vähittäiskaupalle ja ostajille annettavissa hinnastoissa ja tarjouksissa.

3. Käyttöluokituksen ylläpito

Nurmikkokasvilajikkeiden sijoittuminen käyttöluokkiin tarkistetaan vuosittain Scanturf / Luken koetulosten ilmestyttyä. Uutta luokitusta voidaan tarvittaessa käyttää heti sen jälkeen, kun Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston nurmikko­työryhmän kokouksessa (pyritään pitämään vuosittain tammikuussa) niin on pää­tetty. Luoki­tus astuu virallisesti voimaan kokousta seuraavan heinäkuun 1. päi­vänä ja se pi­detään voimassa kokousta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun saakka (=seuraavan pak­kausvuoden loppuun). Mikäli lajikkeen asema luokitusasteikossa muuttuu, voi­daan ko. lajikkeen osalta käyttää vuoden siirtymäkautta. Seokset voidaan myydä siinä käyttöluokassa, johon ne on pakattu.

4. Siemenseosten käyttösuositus

Käyttöluokan ohella pakkauksissa ja hinnastoissa käytetään seoksen käyttösuosi­tusta siinä muodossa kuin se on Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston kokouksessa hyväksytty. Sen lisäksi voidaan antaa lisäohjeita ja tietoja seok­ses­ta.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 1

Nurmikkoseosten käyttöluokat:

lajien osuus ja lajikkeiden minimivaatimukset 1.2.2017 alkaen:

viher-

Käyttöluokka "extra" peittävyys sl

Pääkomponentit, osuus vähint. 95%

1   Puisto- ja etelännatalajikkeita               väh. 96

ja/tai

2   Niittynurmikkalajikkeita                      väh. 97

Muut sallitut komponentit

3   Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita

Käyttöluokka 1

Pääkomponentit, osuus vähint. 90%

1   Puna-,etelän- tai puistonatalajikkeita        väh. 85

ja/tai

2   Niittynurmikkalajikkeita                      väh. 85

ja/ tai

3   Englanninraiheinälajikkeita,                   väh. 91

kuitenkin enintään 10%

4   Tilapäinen poikkeussääntö niittynurmikan heikon saatavuuden vuoksi: 1 luokan seoksessa sallitaan enintään 15% luokittelmattomia niittynurmikkalajikkeita 90% säännön sisällä.

Muut sallitut komponentit

3   Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita

4   Raiheinän nurmikkolajikkeita

5   Jäykkänata tai lampaannata

6   Nurmilauha

7   Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat

8   Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata-, tai niittynurmikkalajikkeet

Käyttöluokka 2

Pääkomponentit, osuus vähint. 80%

1   Puna-, etelän- tai puistonatalajikkeita       alle 85

ja/tai

2   Niittynurmikkalajikkeita                      alle 85

Muut sallitut komponentit

3   Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita

4   Raiheinän nurmikkolajikkeita

5   Jäykkänata tai lampaannata

6   Nurmilauha

7   Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat

8   Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata- tai niittynurmikkalajikkeet

Esimerkkejä erikoisseoksista käyttöluokissa 1 ja 2

pääkomponenttien käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan

Valkoapilaseos: Sivukomponentiksi hyväksytään myös valkoapila.

Kukkanurmiseos: Sivukomponentiksi hyväksytään myös luonnonkukkien siemenet.

Kuivan paikan seos: Puna-, etelän- tai puistonataa vähintään 60 %

Tieluiskaseos ("TVL-seos"): Sisältää punanadan lisäksi esim. timoteita ja erilaisia apiloita.

Käyttöluokassa voidaan käyttää osittain myös korkeamman käyttöluokan puna-, etelän ja puistonataa sekä niittynurmikkaa. Alin niittynurmikan tai nadan käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 2

Nurmikkokasvisuvut ja -lajit, jotka hyväksytään nurmikkoseoksissa

Festuca nigrescens Lam., eli L. subsp. commutata, puistonata/tuvsvingel (FRC)

Festuca rubra L.subsp. trichophylla, etelännata (FRT)

Festuca rubra L. subsp. rubra, punanata/rödsvingel  (FRR)

Festuca trachyphylla (Hack.)Kraj., jäykkänata/hårdsvingel

Festuca ovina L., lampaannata/fårsvingel

Poa pratensis L., niittynurmikka/ängsgröe

Poa nemoralis L., lehtonurmikka/lundgröe

Agrostis capillaris L., nurmirölli/rödven

Agrostis stolonifera L., rönsyrölli/krypven

Lolium perenne L., englanninraiheinä/engelskt rajgräs

Lolium multiflorum  subsp westervoldicum L, westervoldinraiheinä

Trifolium repens L., valkoapila/vitklöver

Deschampsia cespitosa (L.)nurmilauha

Luonnonkukat

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 3

PUISTO-, ETELÄN- JA PUNANATALAJIKKEET 1.2.2017 alkaen

Käyttöluokka ”extra” (vain puisto- ja etelännadat joiden viherpeittävyys väh. 96)

Puisto- ja etelännadat

CALDRIS

107

FRC

RAISA

102

FRC

BARGREEN II

106

FRC

BARGREEN

101

FRC

GREENMILE

106

FRC

CALLIOPE

101

FRC

HUMBOLDT

106

FRC

EXCELLENCE

101

FRC

MUSICA

106

FRC

WAGNER 1

101

FRC

LYSTIG

105

FRC

BLENHEIM

100

FRC

OLIVIA

105

FRC

BARLINUES

99

FRC

BAROYAL

104

FRT

BEUDIN

99

FRT

BODEGA

104

FRC

BARDIVA

98

FRC

NIGELLE

104

FRT

JOPPA

98

FRT

NIKKY

103

FRC

CASANOVA

97

FRC

BARSWING

102

FRC

CAPRICCIO

102

FRC

GREENSLEEVES

102

FRC

Käyttöluokka 1 (puisto- ja etelännadat joiden viherpeittävyys on 85-95 ja punanadat joiden viherpeittävyys on väh. 85)

Puisto- ja etelännadat

BARCROWN

94

FRT

CEZANNE

94

FRT

WILMA

93

FRC

Punanadat

FRIGG

101

FRR

POLKA

101

FRR

CHOPIN

100

FRR

ROSSINATE

99

FRR

HERALD

98

FRR

CORAIL

96

FRR

MAXIMA I

96

FRR

KAUNI

95

FRR

BARUSTIC

93

FRR

CLEMENS

91

FRR

LITANGO

91

FRR

Käyttöluokka 2 (viherpeittävyys alle 85)

Punanadat

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. La­jikkeella on ol­tava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikä­li lajikkeesta ei ole Scanturfin / Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosyhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen vi­herpeittävyyden suhdeluku kun mittarilajikkee­na ollut Center = 100 tai Musica=100*1,06.

Vaikka punanatojen (FRR) viherpeittävyyden suhdeluku ylittäisi extra-luokan alarajan, ne kuuluvat 1. luokkaan koska ne eivät kestä lyhyeksi leikkausta. Lisäksi pu­na­na­ta on puisto- ja etelännataan verrattuna harvakasvuisempi.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 4

NIITTYNURMIKKALAJIKKEET 1.2.2017 alkaen

Käyttöluokka ”extra” (viherpeittävyys vähintään 97)

LINARES

103

YVETTE

102

CONNI

100

JULIUS

100

LIMOUSINE

100

MARKUS

99

SW ÄG

99

ESTO

99

BARONIAL

98

JULIA

98

NORTH STAR

98

SOMBRERO

97

Käyttöluokka 1 (viherpeittävyys 85-96)

BARANELLO

96

COMPACT

96

OPAL

96

BARON

95

MIRACLE

94

EVORA

90

GERONIMO

88

Käyttöluokka 2 (viherpeittävyys alle 85)

ARINA DASAS

76

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. La­jikkeella on ol­tava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl ja lajike on hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikä­li lajikkeesta ei ole Scanturfin/ Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosyhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen vi­herpeittävyyden suhdeluku kun mittarilajikkee­na ollut Conni = 100 tai LIMOUSINE = 100.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 5

Englanniraiheinä

Luokitusperuste

La­jikkeella on ol­tava takanaan riittävästi koetuloksia Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen kokeissa, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluetteloon.

Luokitusperusteena on keskimääräisen vi­herpeittävyyden suhdeluku kun mittarilajikkee­na ollut Conni = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Englanninraiheinä luokitellaan vain I luokkaan.

Käyttöluokka 1 (viherpeittävyys vähintään -91)

FABIAN

94

TEKSTISUOSITUKSET 1.2.2017 alkaen

Nurmikkosiemenpakkausten käyttöohjeen alkuun:

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka "extra"

Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 1

Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulu­tusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 2

Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa kulutuksenkestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä erikoisseos käyttöluokassa 1 (tai 2)

Erikoisseosten komponentit ja käyttötarkoitus voidaan mainita erikseen esim. muo­dos­sa:

Valkoapilaa sisältävä erikoisseos...

Luonnonkukkien siemeniä sisältävä erikoisseos ...

Kuiviin olosuhteisiin sopiva nurmikkoseos, jota ei leikata lyhyeksi (noin 40 mm)

edellinen: Lainsäädäntö
seuraava: Linkit