Puutarhasiementen myyntiehdot


Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:n jäsenliikkeiden puutarhasiemenkaupassa käyttämät myynti- ja toimitusehdot.

Yritykset:

 • Berner Oy
 • Puutarhaliike Helle Oy
 • Kesko Oyj
 • Schetelig Oy
 • S.G. Nieminen Oy

SIEMEN ON ELÄVÄÄ MATERIAALIA. KÄSITTELE SITÄ SEN MUKAISESTI!

Noudatamme siemenkaupassa Kauppalakia, Siemenkauppalakia, sen nojalla annettuja MMM:n asetuksia ja alan kansainvälisiä kauppatapoja (ISF-säännöt). Niiden lisäksi käytämme kohdissa (1 - 13) mainittavia ehtoja, jotka tähtäävät puutarhatalouden laatuketjun varmentamiseen ja vastuukysymysten selkiyttämiseen:
 1. Annettavat viljelyohjeet ovat viitteellisiä yleisohjeita. Niiden soveltaminen on viljelijän omalla vastuulla. Mikäli viljelijä ei ole ennakolta vakuuttunut käyttämänsä linjan/ lajikkeen siemenen soveltuvuudesta tilan olosuhteisiin ja tilalla käytettävään tuotantotekniikkaan, hänen tulee selvittää asia sopivaksi katsomallaan tavalla suoritettavalla koeviljelyllä.
 2. Luettelossa ilmoitettavat ja kauppasopimusten hinnat ovat sitoumuksetta. Mikäli valuuttakursseissa, tulleissa tms. myyjästä riippumattomissa maksuissa tapahtuu muutoksia, pidätämme oikeuden tehdä vastaavat hintamuutokset. Lisäksi pidätämme oikeuden tarkistaa hintoja, jos osto- tai rahtihinnoissa tapahtuu muutoksia kesken toimituskauden.
 3. Hinnat ovat voimassa vapaasti varastossamme ellei erikseen ole toisin sovittu. Erillinen pakkausmateriaali ei sisälly hintoihin. Pienlaskutuslisä alle X €:n laskutuksesta on X €. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, ellei erikseen ole toisin mainittu.
 4. Maksut peritään jälkivaatimuksella, postiennakolla tai käteismaksuna ellei kauppaa tehtäessä ole toisin sovittu. Maksun viivästyessä perimme X %:n yliaikakoron. Toimitetut tuotteet säilyvät myyjän omaisuutena, kunnes ne ovat täysin maksetut.
 5. Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä osapuolten kesken sopimassa pakkauskoossa, toimitustavalla ja sovittuna aikana huomioiden, että joidenkin tuoteryhmien siementä voidaan toimittaa vain niiden luontaisina toimitusaikoina. Myyjä ei vastaa sovituista toimitusehdoista mikäli jokin myyjästä riippumaton sen valvonnan ulkopuolella oleva tekijä kuten lakot, epäonnistunut siemensato tai vastaavat seikat vaikeuttavat tilauksen toimittamista. Lisäksi edellytetään että ostaja on huolehtinut aiemmista maksu- ym. velvollisuuksistaan.
 6. Toimitus suoritetaan sovitulla tavalla ostajan lukuun ja vastuulla ellei toisin sovita. Siemenet eivät saa joutua kuljetuksen aikana alttiiksi kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle. Myyjä ja ostaja sopivat arvokkaiden lähetysten vakuuttamisesta erikseen. Kuljetuksessa syntyneet vauriot korvataan enintään vakuutusyhtiön myöntämällä korvausmäärällä. Kuljetus katsotaan alkaneeksi tavaran lähdettyä toimittajan varastosta.
 7. Ostajan tulee vastaanottaessaan toimituksen tarkistaa, että toimitus on suoritettu tilauksen mukaisesti. Mahdolliset huomautukset, jotka kohdistuvat tavaran ulkoiseen laatuun tai toimitukseen on tehtävä viipymättä ja aina ennen kylvöä. X päivää myöhemmin tehtyjä muistutuksia ei voida ottaa huomioon.
 8. Siemen tulee käyttää toimitusta koskevan ko. lajin siemenelle luontaisen kylvökauden aikana. Mikäli siementä jää ylivuotiseksi, viljelijän tulee varmistaa siemenen soveltuvuus kylvötarkoitukseen ennen kylvöä.
 9. Toimittamallamme siemenellä kylvetystä kasvustosta tehtävät reklamaatiot tulee tehdä välittömästi ongelman ilmettyä. Reklamoidusta kasvustosta tulee toimittaa maaseutukeskuksen puutarhakonsulentin tai vastaavan lausunto. Siemenen myyjällä ja/tai hänen edustajallaan tulee olla esteetön mahdollisuus tarkastaa reklamoitu tuote kasvupaikalla yhdessä ostajan kanssa.
 10. Reklamaation käsittelemiseksi ostajan tulee antaa myyjälle seuraavat tiedot/ seikat:
  • siementoimitusta koskeva lähete tai lasku.
  • alkuperäinen siemenpakkaus, jossa näkyy siemenerän merkki.
  • selvitys siemenen kuljetusolosuhteista.
  • selvitys siemenen varastointipaikasta ja vallinneista olosuhteista osoittaen, että siemenet eivät ole joutuneet alttiiksi kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle.
  • kylvöpäivä.
  • selvitys kylvön jälkeisistä kasvuoloista.
  • käytetyt lannoitus ja torjunta-aineet.
  • kylvöstä ja siitä kasvavaa kasvustoa koskevat muut viljelytekniset toimenpiteet.
 11. Mikäli ostaja ei noudata myyntiehtoja tai siementoimitus viivästyy myyjästä johtumattomista syistä ko. lajin luontaista kylvöaikaa myöhäisemmäksi, katsomme puutarhatalouden laatuketjun katkeavan, emmekä vastaa tällöin siemenen käytöstä käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, ylimääräisiä kustannuksia, tappioita, saamatta jääneitä myyntituottoja yms.
 12. Toimittamamme siemen myydään käytettäväksi kulutukseen tarkoitetun sadon tuottamiseen, ei lisäysaineiston tuotantoon. Mikäli ostaja on kiinnostunut lisäysaineiston tuotannosta, ostajan tulee selvittää myyjältä mahdollisen jalostajan edellyttämän käyttölupasopimuksen ehdot.
 13. Ostaja voi myydä tai luovuttaa siemenen kolmannelle osapuolelle käytettäväksi edellyttäen, että hän velvoittaa myös tämän noudattamaan kohdissa 1 - 13 esitettäviä ehtoja.

 

PERUSTA NURMIKKO PEITTÄVÄKSI - VALITSE SUOMESSA KESTÄVÄ LAJIKE

Nurmikon tärkein ominaisuus on sen kestävä, monivuotinen viherpeittävyys. Siihen vaikuttavat nurmikon talvenkestävyys, uusiutumiskyky ja tiheys. Nurmikon talvenkestävyyteen vaikuttaa monta seikkaa: maalajin routivuus, vedenläpäisevyys, lumipeite, kasvitaudit jne. Kokemussääntö, jonka mukaan nurmikko yhä paranee vuosien myötä,  ei toteudu, jos nurmikkoon tulee aukkoisuutta. Rikkakasvit kuten voikukka ottavat tyhjän tilan ja leviävät edelleen, sammal lisääntyy, ja nurmikko harvenee entisestään.

 

Talvenkestävyys lajikekohtaista - käyttöluokitus auttaa valinnassa

Nurmikkokasvit ovat periaatteessa monivuotisia, mutta niistä jalostettujen lajikkeiden talvenkestävyydessä on eroja. Suomen talvi on nurmikon koetinkivi. EU-jäsenyyden myötä Suomessa saa myydä nurmikkosiementä, jonka soveltuvuutta ei ole pohjoisissa oloissa testattu.Vastuunsa tunteville siemenliikkeille on tärkeää, että asiakas saa testattua siementä ja voi itse valita millaista viherpeittävyyden varmuutta hän nurmikoltaan tavoittelee.

Siemenkauppiaitten Yhdistys ry on kehittänyt Nurmikkokasvien Käyttöluokituksen. Se auttaa valitsemaan nurmikkosiemenseoksen, jonka soveltuvuudesta Suomen oloihin on puolueetonta tietoa. Luokitettavalta lajikkeelta edellytetään koetuloksia vähintään kolmelta vuodelta ja 12 kokeesta. Suomessa virallisia lajikekokeita tekee Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.

Käyttöluokat ja niiden rajat ovat seuraavat: Kaikkien kokeiden keskiarvo kolmelta vuodelta verrattuna tunnettuun lajikkeeseen(=100)

Nurmikkosiemenluokat

Viherpeittävyys ja nurmikon hoito- ja käyttöominaisuudet

Nurmikkosiemenseoksen valintaan vaikuttavat monivuotisen viherpeittävyyden lisäksi nurmikon erilaiset hoito- ja käyttövaatimukset: kuivuuden/matalaksi leikkaamisen sietokyky, kulutuksen kestävyys, leikkausten tarve. Kasvilajikoostumus valitaan hoito- ja käyttöominaisuuksien mukaan. Nurmikkosiemenseoksen käyttöluokka kuvaa millaisia lajikkeita siemenseokseen sisältyy eli miten hyvin nurmikko säilyttää viherpeittävyytensä Suomen ilmastossa vuodesta toiseen.

Nurmikon rakentamisen kustannuksista siemenen osuus on 1 -1,5 % ja nurmikon uusimisen kustannuksista alle 10 %. Kylvöön kannattaa valita käyttöluokitettu siemen, jonka soveltuvuus Suomen oloihin on tutkittu. Siitä kertoo pakkaukseen merkitty Käyttöluokitusmerkki.

 

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS 1.2.2017 alkaen

1. Käyttöluokituksen tavoite ja perusteet

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seok­sen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Yhtenäinen ja selkeä tuotein­for­maatio kaikkien Siemenkauppiaitten yhdistyksen jäsenliikkeiden nurmikkoseos­pak­ka­uksissa helpottaa merkittävästi erityisesti puutarhaharrastajan seosvalin­taa. Käyttöluokitus edellyttää siemenseosten kehittämistä käyttötarkoituksen mu­kaisiksi.

Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen virallisten lajikekokeiden viherpeit­tä­vyyden suhdelukuun, joka parhaiten kuvaa nurmikkokasvien tärkeimpiä ominai­suuk­sia: talvenkestävyyttä, uusiutumiskykyä, tiheyttä yms. Käyttöluokkarajat ovat seuraavat:

keskimääräinen viherpeittävyys, suhdeluku
 • käyttöluokka "extra" väh.     nadat 96, nurmikat 97
 • käyttöluokka 1                      nadat 85-95, nurmikat 85-96, englanninraiheinä väh. 91
 • käyttöluokka 2                      nadat ja nurmikat alle 85

Nurmikkoseosten käyttöluokka määräytyy peruskomponenttien puna-, etelän- ja puis­tonadan ja niittynurmikan mukaan. Lisäksi eri käyttöluokissa määritellään lajien osuus sekä muut sallitut komponentit.

Käyttöluokkien 1 ja 2 seoksiin voidaan varsinaisten nurmikko­heinälajien lisäksi käyttää esim. erilaisia apiloita ja luonnonkukkien siemeniä. Erikoisseosten käyt­töluokan määrää peruskomponenttien puna-, etelän- tai puistonadan ja niitty­nur­mikan käyttöluokka. Seoksen käyttötarkoitus ja koostumus on mainittava sel­västi.

2. Käyttöluokituksen käyttö

Käyttöluokitusta käytetään nurmikkoseospakkauksissa siinä muodossa kuin se Sie­menkauppiaitten yhdistyksessä on yhteisesti päätetty. Käyttöluokitusta suositel­laan käytettäväksi myös vähittäiskaupalle ja ostajille annettavissa hinnastoissa ja tarjouksissa.

3. Käyttöluokituksen ylläpito

Nurmikkokasvilajikkeiden sijoittuminen käyttöluokkiin tarkistetaan vuosittain Scanturf / Luken koetulosten ilmestyttyä. Uutta luokitusta voidaan tarvittaessa käyttää heti sen jälkeen, kun Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston nurmikko­työryhmän kokouksessa (pyritään pitämään vuosittain tammikuussa) niin on pää­tetty. Luoki­tus astuu virallisesti voimaan kokousta seuraavan heinäkuun 1. päi­vänä ja se pi­detään voimassa kokousta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun saakka (=seuraavan pak­kausvuoden loppuun). Mikäli lajikkeen asema luokitusasteikossa muuttuu, voi­daan ko. lajikkeen osalta käyttää vuoden siirtymäkautta. Seokset voidaan myydä siinä käyttöluokassa, johon ne on pakattu.

4. Siemenseosten käyttösuositus

Käyttöluokan ohella pakkauksissa ja hinnastoissa käytetään seoksen käyttösuosi­tusta siinä muodossa kuin se on Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston kokouksessa hyväksytty. Sen lisäksi voidaan antaa lisäohjeita ja tietoja seok­ses­ta.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 1

Nurmikkoseosten käyttöluokat:
lajien osuus ja lajikkeiden minimivaatimukset 1.2.2017 alkaen :

Käyttöluokka "Extra" viherpeittävyys sl
Pääkomponentit, osuus vähint. 95%
1 Puisto- ja etelännatalajikkeita väh. 96
ja/tai
2 Niittynurmikkalajikkeita väh. 97
Muut sallitut komponentit
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita
Käyttöluokka 1
Pääkomponentit, osuus vähint. 90%
1 Puna-,etelän- tai puistonatalajikkeita väh. 85
ja/tai
2 Niittynurmikkalajikkeita väh. 85
ja/tai
3

Englanninraiheinälajikkeita,kuitenkin enintään 10%

väh. 91
4 Tilapäinen poikkeussääntö niittynurmikan heikon saatavuuden vuoksi: 1 luokan seoksessa sallitaan enintään 15% luokittelmattomia niittynurmikkalajikkeita pääkomponentteina (pääkomponentit vähintään 90% painosta).
Muut sallitut komponentit
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita
4 Raiheinän nurmikkolajikkeita
5 Jäykkänata tai lampaannata
6 Nurmilauha
7 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat
8
Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata- tai niittynurmikkalajikkeet
Käyttöluokka 2
Pääkomponentit, osuus vähint. 80%
1 Puna-, etelän- tai puistonatalajikkeita alle 85
ja/tai
2 Niittynurmikkalajikkeita alle 85
3 Tilapäinen poikkeussääntö niittynurmikan heikon saatavuuden vuoksi: 2-luokan seoksessa sallitaan enintään 15% luokittelemattomia niittynurmikkalajikkeita pääkomponentteina (pääkomponentit vähintään 80% seoksen painosta).
Muut sallitut komponentit
4 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita
5
Raiheinän nurmikkolajikkeita
6
Jäykkänata tai lampaannata
7
Nurmilauha
8
Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat
9
Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata- tai niittynurmikkalajikkeet

Esimerkkejä erikoisseoksista käyttöluokissa 1 ja 2
pääkomponenttien käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan

 • Valkoapilaseos: Sivukomponentiksi hyväksytään myös valkoapila.
 • Kukkanurmiseos: Sivukomponentiksi hyväksytään myös luonnonkukkien siemenet.
 • Kuivan paikan seos: Puna-, etelän- tai puistonataa vähintään 60 %
 • Tieluiskaseos ("TVL-seos"): Sisältää punanadan lisäksi esim. timoteita ja erilaisia apiloita.

Käyttöluokassa voidaan käyttää osittain myös korkeamman käyttöluokan puna-, etelän ja puistonataa sekä niittynurmikkaa. Alin niittynurmikan tai nadan käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 2

Nurmikkokasvisuvut ja -lajit, jotka hyväksytään nurmikkoseoksissa

 • Festuca nigrescens Lam., eli L. subsp. commutata, puistonata/tuvsvingel (FRC)
 • Festuca rubra L.subsp. trichophylla, etelännata (FRT)
 • Festuca rubra L. subsp. rubra, punanata/rödsvingel (FRR)
 • Festuca trachyphylla (Hack.)Kraj., jäykkänata/hårdsvingel
 • Festuca ovina L., lampaannata/fårsvingel
 • Poa pratensis L., niittynurmikka/ängsgröe
 • Poa nemoralis L., lehtonurmikka/lundgröe
 • Agrostis capillaris L., nurmirölli/rödven
 • Agrostis stolonifera L., rönsyrölli/krypven
 • Lolium perenne L., englanninraiheinä/engelskt rajgräs
 • Lolium multiflorum subsp westervoldicum L, westervoldinraiheinä
 • Trifolium repens L., valkoapila/vitklöver
 • Deschampsia cespitosa (L.)nurmilauha
 • Luonnonkukat

 

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 3

 

PUISTO-, ETELÄN- JA PUNANATALAJIKKEET 1.2.2017 alkaen

Käyttöluokka "Extra" (vain puisto- ja etelännadat joiden viherpeittävyys väh. 96)
Puisto- ja etelännadat
CALDRIS 107 FRC RAISA 102 FRC
BARGREEN II 106 FRC BARGREENE 101 FRC
GREENMILE 106 FRC CALLIOPE 101 FRC
HUMBOLDT 106 FRC EXCELLENCE 101 FRC
MUSICA 106 FRC WAGNER1 100 FRC
LYSTIG 105 FRC BLENHEIM 100
FRC
OLIVIA 105 FRC BARLINUES 99 FRC
BAROYAL 104 FRT BEUDIN 99 FRT
BODEGA 104 FRC BARDIVA 98 FRC
NIGELLE 104 FRT JOPPA 98 FRT
NIKKY 103 FRC CASANOVA 97 FRC
BARSWING 102 FRC

CAPRICCIO 102 FRC
GREENSLEEVES 102 FRC
Käyttöluokka 1 (puisto- ja etelännadat joiden viherpeittävyys on 85-95 ja punanadat joiden viherpeittävyys on väh. 85)
Puisto- ja etelännadat
BARCROWN 94 FRT
CEZANNE 94 FRT
WILMA 93 FRC
Punanadat
FRIGG
101 FRR
POLKA 101 FRR
CHOPIN 100
FRR
ROSSINANTE 99 FRR
BARJESSICA
98
FRR
HERALD
98 FRR
CORAIL 96 FRR
MAXIMA I 96 FRR
KAUNI 95 FRR
BARUSTIC 93 FRR
CLEMENS
91 FRR
LITANGO 91
FRR
Käyttöluokka 2 (viherpeittävyys alle 85)
Punanadat


Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. La­jikkeella on ol­tava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikä­li lajikkeesta ei ole Scanturfin / Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosyhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen vi­herpeittävyyden suhdeluku kun mittarilajikkee­na ollut Center = 100 tai Musica=100*1,06.

Vaikka punanatojen (FRR) viherpeittävyyden suhdeluku ylittäisi extra-luokan alarajan, ne kuuluvat 1. luokkaan koska ne eivät kestä lyhyeksi leikkausta. Lisäksi pu­na­na­ta on puisto- ja etelännataan verrattuna harvakasvuisempi.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 4

NIITTYNURMIKKALAJIKKEET 1.2.2017 alkaen
Käyttöluokka "extra" (viherpeittävyys vähintään 97)

 

LINARES 103
YVETTE 102
CONNI 100
JULIUS 100
LIMOUSINE 100
MARKUS 99
SW ÄG 99
ESTO 99
BARONIAL 98
JULIA 98
NORTH STAR 98
SOMBRERO 97
Käyttöluokka 1  (viherpeittävyys 85-96)
BARANELLO 96
COMPACT 96
OPAL 96
BARON 95
MIRACLE 94
EVORA 90
GERONIMO 88
Käyttöluokka 2  (viherpeittävyys alle 85)
ARINA DASAS 76


Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. La­jikkeella on ol­tava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl ja lajike on hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikä­li lajikkeesta ei ole Scanturfin/ Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosyhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen vi­herpeittävyyden suhdeluku kun mittarilajikkee­na ollut Conni = 100 tai LIMOUSINE = 100.NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 5

Englanniraiheinä

Luokitusperuste

La­jikkeella on ol­tava takanaan riittävästi koetuloksia Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen kokeissa, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluetteloon.

Luokitusperusteena on keskimääräisen vi­herpeittävyyden suhdeluku kun mittarilajikkee­na ollut Conni = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Englanninraiheinä luokitellaan vain I luokkaan.

 

Englanninraiheinä luokitellaan vain I luokkaan. (viherpeittävyys vähintään 91)

 

FABIAN
94

 

Tekstisuositukset  1.2.2017 alkaen

Nurmikkosiemenpakkausten käyttöohjeen alkuun:

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka "extra"

 • Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi leikkausta ja kulutusta.


Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 1

 • Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulutusta.


Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 2

 • Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa kulutuksenkestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.


Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä erikoisseos käyttöluokassa 1 (tai 2)

 • Erikoisseosten komponentit ja käyttötarkoitus voidaan mainita erikseen esim. muodossa:


Valkoapilaa sisältävä erikoisseos...
Luonnonkukkien siemeniä sisältävä erikoisseos ...
Kuiviin olosuhteisiin sopiva nurmikkoseos, jota ei leikata lyhyeksi (noin 40 mm)


Nurmikkosiemenpakkausten etusivulle seoksen nimen yhteyteen:

Extraluokka
Käyttöluokka Extra -logo

Käyttöluokka 1
Käyttöluokka 1 -logo

Käyttöluokka 2

Käyttöluokka 2 -logo

Logon PMS-värit: oikea puoli ja teksti vihreä PMS 361, vasen puoli sininen process blue


edellinen: Puutarhajaosto
seuraava: Siemenperunajaosto