Vanliga frågor (FAQ)

Vad avses med skyddad växtsort?

Förädlaren kan skydda sorter på basis av växtförädlarrätten. Det är en patentliknande immateriell rättighet som tillämpas på växtsorter. Växtförädlarrätten ger förädlaren rättigheter att bestämma om kommersiellt utnyttjande av en växtsort.

Skyddet är antingen nationellt eller beviljat för hela EU-området. I regel är det nationella skyddet i kraft 30 år och EU-skyddet 25 år (med undantag för potatis 30 år). Mera information finns på Livsmedelsverkets sidor.

Vad baserar sig TOS-avgiften på?

TOS-avgiften baserar sig på lagen om växtförädlarrätt 1279/2009. Enligt lagen har odlaren rätt att mot ersättning till förökningsändamål använda och producera förökningsmaterial av skyddade sorter på en gård som är i egen besittning. Betalningsgrunden för avgiften uppstår vid den tidpunkt när man använder utsäde för sådd. Mera information finns i Stödansökniningsguiden.

Varifrån får föreningen uppgifterna om hur utsäde används?

Uppgifterna om användning av TOS-utsäde har samlats in av odlarna i samband med lantbruksförvaltningens stödansökan. Livsmedelsverket har överlåtit uppgifterna till föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY) för insamling av TOS-avgiften.

Vem har bemyndigat föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY) att samla in avgiften?

Växtförädlarna och deras företrädare i Finland har bemyndigat föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY) att samla in avgiften. Den insamlade avgiften betalas vidare till uppdragsgivarna.

För vilka växter samlas TOS-avgift?

Avgift samlas in för skyddade sorter av havre, korn, råg, vete, rågvete, ärt, bondböna och potatis.

Vilken är nivån på avgiften?

Under skördeåret 2023 är TOS-avgiften för spannmål och baljväxter 5,80 euro/ha + moms och för potatis är avgiften 24,90 euro/ha + moms.

För hurdana arealer samlas avgiften in?

Betalningsgrunden är olika för nationellt skyddade och EU-skyddade sorter.

För nationellt skyddade sorter gäller betalningsskyldigheten gårdar med mer än 10 hektar åker. Undantaget är potatis för vilken betalningsskyldigheten gäller gårdar som odlar mer än 2 ha potatis eller mer än 1 ha tidig potatis under täckväv.

För EU-skyddade sorter gäller betalningsskyldigheten gårdar som producerar mer än 92 ton kalkylmässig skörd. Gränsen på 92 ton betyder i praktiken gårdar med 27,06 ha i stödområdet A, 32,85 ha i stödområdena B-C1 och 40 ha i stödområdena C2-C4. Undantaget är potatis för vilken betalningsskyldigheten gäller gårdar som odlar potatis på minst 7 ha.