Uudistettu MMM:n asetus hukkakaurasta siementuotannossa

9.4.2021


Hukkakaura on vaikeasti torjuttava rikkakasvi. Suomessa hukkakauran esiintymisestä, sen torjunnasta sekä torjuntatoimenpiteistä säädetään laissa hukkakauran torjunnasta (185/2002). Vaatimuksista säädetään yksityiskohtaisemmin MMM:n kahdessa asetuksessa, jotka koskevat hukkakauran torjuntaa sekä hukkakauraa siementuotannossa. 

Päivitetty MMM:n asetus hukkakaurasta siementuotannossa tulee voimaan tänään 9.4.2021. Se on julkaistu  sähköisessä säädöskokoelmassa numerolla 276/2021. MMM:n asetusta hukkakauran torjunnasta päivitetään parhaillaan ja se tulee voimaan myöhemmin keväällä.

MMM:n asetus hukkakaura siementuotannossa, keskeiset muutokset: 

Hukkakauraan liittyvien vaatimusten täyttyminen tarkastetaan siemenviljelyksiltä kasvukaudella tehtävässä viljelystarkastuksessa. Samassa yhteydessä tarkastetaan myös muut siementuotannon vaatimukset. 

Lohkokohtaiset rajoitukset

Asetuksessa keskeisenä vaatimuksena on edelleen se, että jos siementuotannossa olevalta kasvulohkolta löytyy hukkakauraa, ei kasvulohkon satoa hyväksytä siemeneksi. 

Nyt asetukseen tehdyllä muutoksella lievennettiin hieman hukkakauraan liittyviä vaatimuksia. Jos siemenviljelykseltä löytyy hukkakauraa enintään kahdelta kasvulohkolta, voidaan vapaaksi todettujen kasvulohkojen sato hyväksyä siementuotantoon. Hukkakauraa saa olla yhteensä enintään kahdeksan yksilöä. Edellytyksenä hyväksynnälle on myös, että lohkot ovat riittävän etäällä toisistaan ja ei ole riskiä hukkakauran pääsystä siemeneksi korjattavaan satoon. Aikaisemmin enimmäismäärä hukkakaurayksilöille oli neljä kappaletta ja yksilöitä sai löytyä enintään yhdeltä lohkolta. Jos kasvulohkolta löytyy hukkakauraa, muodostetaan siitä tarkkailulohko ja se merkitään hukkakaurarekisteriin.

Tarkkailulohkojen enimmäismäärä

Siementuotantotilalla saa olla enintään neljä tarkkailulohkoa hukkakaurarekisterissä. Aikaisemmin enimmäismäärä oli kaksi, mutta tilojen koon kasvaessa katsottiin enimmäismäärän noston olevan perusteltu. Jos siementuotantotilalla on enemmän kuin yksi tarkkailulohko, ei kauran siementuotanto ole sallittu. Ruokavirasto voi myöntämällään poikkeusluvalla painavasta syystä sallia, että tarkkailulohkojen enimmäismäärästä poiketaan. Poikkeuslupamenettely säilyy ennallaan, mutta poikkeusluvan voimassaoloaikaa pidennettiin viiteen kasvukauteen.